Stor minskning av klimatutsläppen 2020. Men bara tillfälligt.

Utsläppen av växthusgaser minskade med 9 procent under 2020 jämfört med 2019. Förklaringen är till stor del covid-19-pandemin. Men en del förklaras också av mindre användning av fossila bränslen, enligt Naturvårdsverket.


46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter släppte vi ut år 2020, en minskning med 9 procent jämfört med 2019. De senaste tre åren, har utsläppsminskningen legat på i cirka 2 procent per år.

Utsläppsminskningar var kraftiga både inom både industrin och transportsektorn men en uppgång är att vänta innan det vänder nedåt igen, enligt Naturvårdsverket. Främst berodde nedgången på att efterfrågan inom järn- och stålindustrin gick ner, biltrafiken och inrikesflyget minskade kraftigt och kemiindustrin drabbades av produktionsstopp.

Men kanske kan vi hoppas på vit(are) snö även i framtiden?

Utsläppsminskningarna tros ha varit tillfälliga och en viss del av minskningen bestående. Ökad energieffektivitet i fordonsflottan och den ökande inblandningen av biodrivmedel gav positiva effekter. El- och fjärrvärmesektorn minskade sin andel av fossila bränslen.

Enligt vårt långsiktiga klimatmål ska de totala utsläppen minska med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Till 2020 hade Sveriges totala utsläpp minskat med 35 procent.

Flera orsaker hittar du i länken nedan. Kolla:
Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser (naturvardsverket.se)