Om vårt miljöarbete

Vi är själva sedan många år miljödiplomerade enligt  Svensk Miljöbas.

Vi vill leva som vi lär ut, och ser det som en nödvändighet att själva ha en fungerande miljöledningssystem.

Våra miljö- och hållbarhetsutbildningar finns listade på Göteborgs Stads miljödiplom, www.miljodiplom.se sedan länge. Vårt arbete med webbutbildningar för företag som ska införa miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller exempelvis Svensk Miljöbas, bidrar till att många av vår kunder enklare kan införa sitt system och användarna få relevant utbildning då de behöver den som bäst.

Vi samarbetar med proffs t ex vid uppdateringar och kursframtagningar.

Vår miljöpolicy

Miljöpolicy för PREDUCTO AB 2018-19

Preducto levererar kvalificerade tjänster och produkter till våra kunder.

Vår verksamhet ska genomsyras av en vilja att försöka öka miljöengagemanget och medvetenheten, såväl hos vår personal, som hos våra kunder och uppdragsgivare. Vår verksamhet ska alltid utgå från kundernas krav på våra produkter och tjänster och leveransen av dessa.

Vi arbetar därför aktivt för att:

  • Arbeta in ständiga och uppföljbara förbättringar i vårt miljöarbete.
  • Minska vår totala miljöbelastning genom att använda internet och andra data- och telekomtjänster.
  • Öka vår egen förståelse för den miljöpåverkan och de miljöeffekter som vi bidrar till.
  • Minimera miljöbelastningen i vår verksamhet, i våra resor såväl inom våra kunduppdrag som till och från våra arbetsplatser, i vår representation etc.
  • Bistå våra kunder med miljösmarta alternativ i våra tjänster och produkter.
  • Följa den miljölagstiftning som gäller för vår verksamhet.
  • Ha uppföljning av vårt Miljödiplom och fortsatta inneha ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas, som vi haft sedan 2010-2011.
  • Göra vår miljöpolicy tillgänglig för alla på vår hemsida.
  • Fortsätta ha ett miljöledningssystem och vara miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

För Preducto AB, Stockholm den 9 oktober 2018

Tiina Läärä VD