Miljöpolicy för PREDUCTO AB 2017

Preducto levererar kvalificerade tjänster och produkter till våra kunder.

Vår verksamhet ska genomsyras av en vilja att försöka öka miljöengagemanget och medvetenheten, såväl hos vår personal, som hos våra kunder och uppdragsgivare. Vår verksamhet ska alltid utgå från kundernas krav på våra produkter och tjänster och leveransen av dessa.

Vi arbetar därför aktivt för att:

  • Arbeta in ständiga och uppföljbara förbättringar i vårt miljöarbete.
  • Minska vår totala miljöbelastning genom att använda internet och andra data- och telekomtjänster
  • Öka vår förståelse för alla den miljöpåverkan och de miljöeffekter som vi bidrar till.
  • Minimera miljöbelastningen i vår verksamhet, i våra resor såväl inom våra kunduppdrag som till och från våra arbetsplatser, i vår representation etc.
  • Bistå våra kunder med miljösmarta alternativ i våra tjänster och produkter.
  • Följa den miljölagstiftning som gäller för vår verksamhet.
  • Ha uppföljning av vårt Miljödiplom och fortsatta inneha ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas, som vi haft sedan 2010-2011.
  • Göra vår miljöpolicy tillgänglig för alla på vår hemsida.
  • Fortsätta ha ett miljöledningssystem och vara miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

För Preducto AB, Stockholm den 4 september 2017

Tiina Läärä VD